تبلیغات
حالت انتخاب دلفین در KDE Gear 22.10

Dolphin حالت انتخاب جدیدی را برای صفحه‌های لمسی ارائه می‌کند، Elisa جلدها را در نمای هنرمند نشان می‌دهد و اخبار بیشتری به KDE می‌آید.

با در دسترس بودن KDE Gear 22.08، این پروژه شروع به تمرکز روی برنامه‌هایی خواهد کرد که در دسامبر راه‌اندازی می‌کند. همچنین به دنبال آن ...