الویس بوکاتاریو

کاربر اوبونتو بیش از 5 سال است. من خودم آموخته ام و تمام توزیع های لینوکس را که در وب پیدا می کنم آزمایش کرده ام. در حال حاضر من اشتیاق خود را به منبع باز با عکاسی ترکیب می کنم.

الویس بوکاتاریو از آوریل 64 تاکنون 2017 مقاله نوشته است