پابلو آپاریسیو

من عاشق وسایل الکترونیکی هستم. اعتیاد بزرگ من گوش دادن به انواع موسیقی و بازی با گیتار و باس است که محدودیت های من اجازه می دهد. با هر روز جدید ، یکی دیگر از رذایل من نیز افزایش می یابد: سوار کردن دوچرخه کوهستان و رفتن در امتداد جاده هایی که می شناسم و سایر مواردی که در حال کشف آنها هستم.