කේඩීඊ සහ වේලන්ඩ්

KDE හි ඩොල්ෆින් එක Fedora අනුවාදයකින් තවත් අනුවාදයකට උත්ශ්‍රේණි කිරීමට හැකි වනු ඇත, සහ ප්ලාස්මා 5.24 දෝෂ නිවැරදි කිරීම් මෙම සතියේ

වෙනදාට වඩා මඳක් ප්‍රමාද වුවද, නේට් ග්‍රැහැම්ට ඔහුගේ සතිපතා හමුවීම අමතක වූයේ නැත…